Styrelsemöte 2016-02-22

Tid: Måndag den 22 februari 2016.
Plats: Thoréns.
Närv: 5 personer

1  Inkommen skrivelse
Kommunen har skickat hemställan till fullmäktige att anta detaljplan för Stångby 5:28 (Stångby väster II).

2  Byalaget har varit i kontakt med kommunen angående nedskräpning i parker och längs cykelvägar. Kommunen har flera entreprenörer som har olika områden, så det gäller att veta vilken entreprenör som har hand om vilket skräp om man vill ha synpunkter.

3  Skola. Det visar sig att den planerade högstadieskolan i Stångby kommer att försenas p g a brist på pengar. Förfrågan har inkommit om Byalaget kan hjälpa till att påverka kommunen att försöka hålla den tidplan som angavs i översiktsplanen.
Diskuterades att ordna någon frågestund på Torngården med skolfolk och politiker så vi får veta hur man tänker i kommunen. Insändare var också tänkbar aktivitet.

4  Diskuterades Byalagets framtid och vad man bör ägna sig åt.

5  Hemsidan behöver aktualiseras. Emely skickar instruktioner om hur man loggar in och skriver in information till Eri.

6  Beslutades att förlägga årsmötet till den 11 april på Torngården kl 19:30. Olof bokar Torngården. Gunilla frågar experter på trädgård om de kan berätta något trevligt.