Protokoll – Årsmöte 2016

Tid: Måndagen den 11 april  2016.
Plats: Torngården.
Närvarande: 20-tal personer

§1 Ordförande Olof Thorén hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Konstaterades att kallelsen skickats ut i rätt tid.

§3 Föreliggande dagordning fastställdes.

§4 Till mötets ordförande valdes Olof Thorén och till sekreterare valdes Eri Thorén.

§5 Kerstin Bengtsson och Gull-Britt Hansson valdes att justera protokollet.

§6 Revisionsberättelse upplästes av kassören och verksamhetsberättelse lästes av ordföranden. Rapporterna lades med godkännande till handlingarna.

§7 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Årsavgiften beslöts vara oförändrad, 40:- per hushåll.

§9 Till ordförande för Byalaget nästa verksamhetsår valdes Gunilla Albertén.

§10 Till styrelseledamöter omvaldes Kristina Fontell, Olof Thorén, Hans Dagnert och Emely Jonasson.

§11 Till styrelsesuppleanter utsågs Bo Svensson och Jenny Elebäck.

§12 Else Andersson Lehn och Birgit Johansson valdes till revisorer.

§13 Till valberedning valdes Mattias Jonasson (sammankallande) och Patrik Lauthers.

§14 Övriga frågor:

  • Torngården kommer att förändras i och med att Fritidsklubben flyttar ut. Uppdrogs till styrelsen att följa utvecklingen och komma med förslag till vidare användning, t ex utvidgning av biblioteket samt att lyssna med andra föreningar om Torngårdens utnyttjande.
  • Tornastugan skall rivas – vad skall hända med tomten? Styrelsen följer upp!
  • Sociala aktiviteter efterlystes i Byalagets regi.
  • Förslag väcktes om att få odlingslotter i den planerade parken mellan församlingsgården och nya skolan.
  • En del lekplatser är i behov av vård och upprustning.
  • Hastighetsskyltarna vid Prästängsskolan behöver justeras.
  • Dålig kvalitet på dricksvattnet på ett par ställen i byn följs upp av Thore Andersson, som en längre tid hållit kontinuerlig kontakt med VA Syd.

§15 Då intet mera förekom avlutades mötet.

Vid protokollet: Eri Thorén.

Justeras: Kerstin Bengtsson, Gull-Britt Hansson och Olof Thorén