Protokoll – Årsmöte 2012

Tid:Tisdagen den 27 mars 2012
Plats: Torngården
Närvarande: drygt 20 personer

§1. Ordförande Olof Thorén hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Konstaterades att kallelsen skickats ut i rätt tid.

§3. Föreliggande dagordning fastställdes.

§4. Till mötets ordförande valdes Olof Thorén och till sekreterare valdes Kristina Fontell.

§5. Alf Odrell och Tore Andersson valdes att justera protokollet.

§6. Revisionsberättelse upplästes av Lars Alfons och verksamhetsberättelse lästes av ordföranden. De lades med godkännande till handlingarna.

§7. Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8. Årsavgiften beslöts vara oförändrad, 40:- per hushåll.

§9. Till ordf för Byalaget nästa verksamhetsår omvaldes Olof Thorén.

§10. Till styrelseledamöter valdes Kristina Fontell, Gunilla Albertén, Hans Dagnert och Emely Jonasson.

§11. Till styrelsesuppleanter utsågs Bo Svensson och Jonas Fremberg.

§12. Else Andersson Lehn och Birgit Johansson valdes till revisorer.

§13. Till valberedning valdes Lars Johansson (sammankallande) och Mattias Jonasson.

§14. Övriga frågor:
a. Viktigt att ha kontakt med östra delen av Stångby. Kanske kan kontakt förstärkas via en Facebook-grupp som nu har etablerats där.
b: Önskemål framfördes om bättre halkbekämpning vintertid.
c: Byalaget försöker anordna ett informationsmöte om möjligheter att få riktigt bredband i Stångby.

§15. Då intet mera förekom avslutades mötet.
Vid protokollet: Kristina Fontell
Justeras: Alf Odrell Tore Andersson Olof Thorén

Efter mötet gav berättade tre experter om försäkringar för hus. Hur ska man veta om man är rätt försäkrad?
Ingvar Nilsson, VD Dina Försäkringar,
Ossian Romberg, fastighetsmäklare Mäklarfirman Hemstaden och
Anne Kristiansen, försäkringsförmedlare, AB Företagstjänst i Lund.