Stadgar

§ 1 Föreningens namn är Byalaget Stångbymiljö. Verksamheten bedrivs i Stångby stationssamhälle med närmaste omland.

§ 2 Föreningens ändamål är att arbeta för att man inom verksamhetsområdet får en bättre fysisk miljö uppnår en bättre livskvalitet.

§ 3 Föreningen skall förverkliga sitt ändamål genom att aktivt inhämta och sprida information om den fysiska planeringen och miljön i verksamhetsområdet samt verka opinionsbildande i dessa frågor.

§ 4 Föreningen är partipolitiskt och fackligt obunden.

§ 5 Till medlem i föreningen kan antagas boende inom verksamhetsområdet.

§ 6 Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställs av årsmötet. Medlemsavgift till dess första årsmötet hålles är 5:- per person.

§ 7 Upphörande av medlemsskap sker automatiskt om vederbörande efter påminnelse ej erlägger medlemsavgift eller aktivt motverkar föreningens syften.

§ 8 Föreningsmötet är högsta beslutande organ och beslutar i alla frågor av principiell natur.

Det åligger föreningsmötet:

 • att utse styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår
 • att ange riktlinjer för föreningens verksamhet och ekonomi
 • att besluta om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

§ 9 Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter. Styrelsemöten är alltid öppna för alla medlemmar. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid olika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen, som sammanträder på ordförandes kallelse, leder föreningens verksamhet i överenstämmelse med dess stadgar och av årsmötet fattade beslut.

§ 10 Styrelsens förvaltning och räkenskaper, avser tiden 1 januari – 31 december, granskas av två revisorer.

§ 11 Ordinarie föreningsmöte hålls en gång årligen på plats och tid som föreningen beslutar, innan mars månads utgång. Vid ordinarie möte skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsmän som jämte mötets ordförande justerar protokollet.
 • Års- och revisionsberättelse för föregående förvaltningsår.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Bestämmande av årsavgift.
 • Val av föreningens ordförande.
 • Val av fyra styrelseledamöter samt två revisorer (samtliga val avser tiden till nästa årsmöte).
 • Val av valberedning om två ledamöter, varav en sammankallande.
 • Bestämmande om tid och plats för nästa ordinarie möte.

§ 12 Vid alla val gäller öppen omröstning och enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Då lika röstetal uppstår i andra frågor gäller ordförandes mening.

§ 13 Förslag till förändringar i eller tillägg till dessa stadgar lämnas skriftligen till styrelsen före den 1 februari. Sådant förslag skall jämte styrelsens yttrande läggas fram vid föreningens nästa årsmöte. För godkännande erfordras 2/3 majoritet.

§ 14 Fråga om föreningens upplösning skall upptas och beslut därom fattas av två, efter varandra följande ordinarie möten. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till institution med närliggande syften eller disponeras på annat sätt som föreningen bestämmer.