Remissvar Utbyggnadsplan 20150320

Stadsbyggnadskontoret
Lunds kommun

20150320

 

Byalaget har beslutat att lämna Stadsbyggnadskontoret sina synpunkter på Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun.

Stångby bör byggas ut med varsamhet

Det finns grundläggande principer för planeringen, bl a att den goda jorden skall bevaras och att miljön skall skyddas. Och så visar planen att kommunen går rakt emot dessa principer i det praktiska tänkandet. För Stångbys del är det i stor utsträckning högklassig jordbruksmark som tas i anspråk.

Miljön i Stångby kan bli hårt drabbad genom att man avsiktligt leder in all trafik i byn. Bykaraktären bör värnas i största möjliga utsträckning. Anledningen till att människor väljer att bo i Stångby är att man vill ha kontakt med kulturlandskapet, att man vill bo där luften känns ren, att man vill lämna stadsmiljön efter dagens arbete, att man vill ha en trygg miljö för sina barns uppväxt. Planen föreslår en kraftig utbyggnad av Stångby och Byalaget anser denna vara för stor. Genomförandet bör ske i mindre etapper.

I flera sammanhang har tankar framförts och även accepterats av beslutsfattarna att ett innovativt byggande ur såväl miljö- som energisynpunkt skulle passa i Stångby. Det är något vi saknar.

Barnperspektiv

Utbyggnadsplanen för Stångby betonar barnperspektivet som extra tungt vägande vid planeringen. Tyvärr känns det som om människorna som ska bo, verka och trivas i den planerade verkligheten kommer lite i andra hand och då särskilt barnen. Det framgår tydligt då idrottsföreningens möjligheter till att följa med i expansionen av byn nästan helt stryps. Den mark som i tidigare plan var reserverad för Torns IFs framtida behov är nu borttagen till förmån för hus. Torns IF är viktig för både unga och gamla och det vore urbota dumt att inte ge möjligheter för TIF att växa i takt med utvecklingen.

Trafik

Pågatågen fungerar i stort sett bra. Busstrafiken behöver förändras. Byalaget har länge önskat en förbindelse med Fäladstorget, men hittills för döva öron. Det känns riskfyllt att dra in all trafik genom centrum. Smala gator med tvära svängar ger bekymmer för t ex skördetröskor och andra stora lantbruksmaskiner som måste krångla sig igenom centrum!

Erfarenheterna från dagens Stångby är att trafikanterna inte bryr sig särskilt om de angivna hastighetsgränserna.

Skola / Barnomsorg

Det finns platsbrist i både skola och barnomsorg. Vi finner det inte acceptabelt att barn härifrån ska köras långa sträckor till skola/barnomsorg i närliggande byar. Torn har alltid legat i topp när det gäller nativitet, men att detta ger framtida behov av barnomsorg och skola verkar komma som en överraskning. Planen sprider ut flera skolor i byn. Det innebär också många olika skolvägar och svårigheter att garantera säkerheten för barn som rör sig samtidigt på många håll.

Detaljhandel

I avvaktan på att Stångby får någon egen affär betraktas vi som ett stödområde för detaljhandel och offentlig service, såsom apotek, vårdcentral, post mm på Fäladstorget. Det är då lämpligt att även få detta område tillgängligt via kollektivtrafik.

Bibliotek

Biblioteket ser vi som integrerad del av tillväxten i Stångby. Det ger området attraktionskraft. Biblioteket har, förutom bok- och medieutlåning, en social funktion som mötesplats. Allas rätt och tillgång till information är viktig även för oss. Framtida användning av Torngården bör utredas i dialog med stångbybor.

Grönfrågor

Behovet av gröna områden och läplanteringar i och kring byn känns stort. Möjligheter till promenader i rundor i stället för fram och tillbaka över slätten skulle upplevas positivt. Det är bra att kulverterade bäckar öppnas upp liksom igenfyllda småvatten där så kan ske utan olycksrisk för barn. I ett längre tidsperspektiv kan man kanske få ett grönt samband med Nöbbelövs mosse längs bäcken från Stångby.
Vandrings- och cykelleder bör sträckas ut från byn. Ridvägar behöver komma in i planen. Träd och buskar hjälper till att rena luften och det bör ges generöst utrymme för sådana planteringar.
I byn har vi haft problem med avrinning genom dagvattendammar och flera översvämningar vill vi inte ha.
Det är alarmerande att man finner höga halter av bekämpningsmedel i våra vattenbrunnar. Gifter som sprids i naturen försvinner inte som många tycks tro, utan dyker upp i vårt grundvatten efter ett par decennier.

Parker

Det är fint med de nya parker och gröningar som planeras. Det är dock viktigt att t ex belysning anordnas i de parker där den är dålig eller obefintlig även i övriga byn. Det är angeläget att också boende i existerande bebyggelse vågar gå ut på kvällen.

Byalaget Stångbymiljö

Byalaget Stångbymiljö är en förening i Stångby med närmaste omland. Föreningens ändamål är att arbeta för att vi får en bättre fysisk miljö och uppnår en god livskvalitet. Föreningen ska förverkliga sitt ändamål genom att aktivt inhämta och sprida information om den fysiska planeringen och miljön i verksamhetsområdet samt verka opinionsbildande i dessa frågor. Vi är antagna av kommunen som remissorgan i planfrågor som rör oss. Byalaget har idag drygt 100 betalande hushåll som medlemmar.

För Byalaget Stångbymiljö / Olof Thorén