Verksamhetsberättelse 2014-15

Styrelse under perioden 140331 – 140316 har varit:
Ordförande: Olof Thorén.
Kassör: Hans Dagnert
Övriga ledamöter: Kristina Fontell, Gunilla Albertén och Emely Jonasson.
Suppleanter i styrelsen: Jonas Fremberg och Bo Svensson.
Revisorer: Birgit Johansson och Else Andersson Lehn.
Valberedning: Patrik Lauthers och Mattias Jonasson.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda möten.

Byalaget har på uppdrag tagit reda på regler för utnyttjande av Torngården kvällar och helger. Följande policy finns: gården upplåtes endast till föreningar, inga aktiviteter får förekomma där man tar betalt av deltagarna samt ingen alkoholförtäring.

Uppröjning av nedbrunna huset drog ut på tiden, men genomfördes efter påtryckningar.

Byalaget föreslog kommunen att inrätta en hundrastplats, men hundägare hänvisas tills vidare till rastplatsen på Annehem.

Byalaget har haft kontakt med Park & Natur om ett antal frågor. Det har rört klippning av träd och buskar, cykelvägar och stigar. Vi har även föreslagit Park & Natur att ge oss flera parkbänkar och styrelsen ombads inkomma med förslag till lämplig placering av dessa.

Från årsmötet fanns en önskan att Byalaget skulle bidra till någon barnaktivitet på biblioteket. Byalaget har beviljat pengar till en teaterföreställning.

Byalaget har lagt ut en ny hemsida. Skicka gärna in bilder från Stångby till hemsidan.

Inför den nya detaljplanen på Stångby Väster II har Byalaget tagit fram ett förslag till remissvar. Under året har förts diskussioner om placering av skolbyggnader och möjligheter för Torns IF att kunna växa i takt med utbyggnaden.

Isbanan på Torngårdens gårdsplan har varit stoppad. Byalaget har föreslagit kommunen att återuppta denna för barnen så trevliga aktivitet.

Hastighetsmätare finns nu uppsatt för inkommande trafik under ett par veckor. Vi hoppas att den ger effekt.

Stångby den 15 mars 2015
Olof Thorén / Ordförande
www.stangby.se