Protokoll – Årsmöte 2015

Tid: Måndagen den 16 mars 2015.
Plats: Torngården.
Närvarande: 17 personer

§1 Ordförande Olof Thorén hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Konstaterades att kallelsen skickats ut i rätt tid.

§3 Föreliggande dagordning fastställdes.

§4 Till mötets ordförande valdes Olof Thorén och till sekreterare valdes Kristina Fontell.

§5 Thore Andersson och Agneta Ahlberg valdes att justera protokollet.

§6 Revisionsberättelse upplästes av kassören och verksamhetsberättelse lästes av ordföranden. De lades med godkännande till handlingarna.

§7 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Årsavgiften beslöts vara oförändrad, 40:- per hushåll.

§9 Till ordförande för Byalaget nästa verksamhetsår omvaldes Olof Thorén.

§10 Till styrelseledamöter omvaldes Kristina Fontell, Gunilla Albertén, Hans Dagnert och Emely Jonasson.

§11 Till styrelsesuppleanter utsågs Bo Svensson och Jenny Elebäck.

§12 Else Andersson Lehn och Birgit Johansson valdes till revisorer.

§13 Till valberedning valdes Mattias Jonasson (sammankallande) och Patrik Lauthers.

§14 Övriga frågor:

  • Skrivelse inkommen från man som fallit i trappan vid pågatågsstationen. Styrelsen tar upp frågan om åtgärder behöver föreslås för att undvika liknande händelser.
  • Ett par medlemmar hade upplevt försämrad kvalitet på färskvattnet. Thore A tar kontakt med VA Syd. Styrelsen diskuterar ev vidare åtgärder.
  • Fråga om Torngården och dess framtida användning diskuterades. Styrelsen behandlar frågan.
  • Det förekommer skadegörelse kring pågatågsstationen. Styrelsen fick i uppgift att gå vidare i denna fråga.
  • Beslöts att styrelsen ska diskutera möjligheten att anordna aktiviteter för barn, typ ”äggrullning” till påsken.

 

§15 Då intet mera förekom avlutades mötet.

 

Vid protokollet: Kristina Fontell

Justeras: Thore Andersson Agneta Ahlberg Olof Thorén


 

lena2Efter mötet berättade Lena Christensen om sin forskning ”Några nedslag i samtida hållbarhetsforskning på temat klimat”. Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling LUCSUS.