Protokoll – Årsmöte 2014

Protokoll fört vid årsmöte för Byalaget Stångbymiljö
Tid: Måndagen den 7 april 2014.
Plats: Torngården.
Närvarande: 22 personer

§1 Ordförande Olof Thorén hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Konstaterades att kallelsen skickats ut i rätt tid.

§3 Föreliggande dagordning fastställdes.

§4 Till mötets ordförande valdes Olof Thorén och till sekreterare valdes­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Kristina Fontell.

§5 Eva Nordell och Leif Jönsson valdes att justera protokollet.

§6 Revisionsberättelse upplästes av Birgit Johansson och verksamhetsberättelse lästes av ordföranden. De lades med godkännande till handlingarna.

§7 Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Årsavgiften beslöts vara oförändrad, 40:­ per hushåll.

§9 Till ordförande för Byalaget nästa verksamhetsår omvaldes Olof Thorén.

§10 Till styrelseledamöter omvaldes Kristina Fontell, Gunilla Albertén, Hans Dagnert och Emely Jonasson.

§11 Till styrelsesuppleanter utsågs Bo Svensson och Jonas Fremberg.

§12 Else Andersson Lehn och Birgit Johansson valdes till revisorer.

§13 Till valberedning valdes Patrik Lauthers (sammankallande) och Mattias Jonasson.

§14 Övriga frågor: Till styrelsen hänsköts följande frågor att behandla:

  • Bidrag till biblioteksverksamhet för barn.
  • Trycka på för öppethållande av biblioteket på helger.
  • Verka för att flera kan utnyttja Torngården på kvällstid.
  • Gunilla Albertén informerade om nya skolbygget vid ”Prästabostället”.

§15 Då intet mera förekom avslutades mötet.

Vid protokollet:

Kristina Fontell

Justeras:

Eva Nordell Leif Jönsson Olof Thorén

Efter mötet berättade Daniel Lönnborg, ÖSPAB, om val av växter och hur de ska trivas i trädgården.