Byalaget

Byalaget Stångbymiljö är en förening i Stångby med närmaste omland. Föreningens ändamål är att arbeta för att vi får en bättre fysisk miljö och uppnår en god livskvalitet. Föreningen ska förverkliga sitt ändamål genom att aktivt inhämta och sprida information om den fysiska planeringen och miljön i verksamhetsområdet samt verka opinionsbildande i dessa frågor. Föreningen är partipolitiskt och fackligt obunden. Den är registrerad medlem hos Folkrörelserådet.

Senare tiders lagar och förordningar inom samhällsplaneringens område har betonat betydelsen av brukarinflytande och möjligheter till påverkan från ”vanliga” människor som på olika sätt berörs av samhällets förändringar. Att som enskild individ påverka ett beslut kostar så mycket kraft att de flesta människor anser det vara hopplöst att ens försöka. Det är en passivitet som ofta väcker förvåning i det beslutsfattande etablissemanget. Det är också orsaken till att Byalaget Stångbymiljö har bildats.

Ett av de mest centrala perspektiven i Agenda 21, som Lunds kommun sagt sig vilja arbeta för, är att förändringskraften ska komma underifrån. Vi vill i denna anda vara med och påverka. Vi är antagna av kommunen som remissorgan i planfrågor som rör oss.

Byalaget har idag drygt 100 medlemmar.

Bli medlem! Betala in 40:- per hushåll till vårt plusgiro 364405-1.